กิจกรรม Walk Rally

ตัวอย่างหัวข้อกิจกรรม Walk Rally

หลักสูตรที่ 1 งานได้ผล คนเป็นสุข

จุดประสงค์

 • เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานให้น่าอยู่และน่าทำงาน
 • ฝึกการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้กับทีมงานและองค์กร
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการยอมรับความแตกแต่งและการปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมงาน
 • สร้างทักษะการสื่อสารในการบริการให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่ 2 การสร้างทัศนคติที่ดี ในการทำงานร่วมกัน

จุดประสงค์

 • เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ความมีสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 • สร้างจิตสำนึกในการทำงานด้วยแรงบันดาลใจ
 • เพื่อปรับทัศนคติจากการทำงานคนเดียว ไปสู่การทำงานเป็นทีม

หลักสูตรที่ 3 คนสำราญ งานสำเร็จ

จุดประสงค์

 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวเอง
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นคนที่มีคุณภาพขององค์กร
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

หลักสูตรที่ 4 ร้อยด้วยใจให้เป็นหนึ่งเดียว

จุดประสงค์

 • เพื่อสร้างความสนิทสนมและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว
 • รู้จักปรับตัวในการทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกในเชิงบวก
 • รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หลักสูตรที่ 5 การพัฒนาทีมงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ

จุดประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริการ
 • เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 • เพื่อการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อผู้รับบริการ
 • เพื่อการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมสำหรับคนรักธรรมชาติ…เรามีกิจกรรมรองรับผู้มาพักผ่อนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแนวผจญภัย ล่องแก่งไปตามสายน้ำอันเลื่องชื่อของนครนายก กิจกรรมเล่นน้ำลำธารจากวังตะไคร้ ขับรถเอทีวี ยิงปืน Paint Ball อย่างสนุกสนาน ตื่นเต้น กิจกรรมขี่จักรยานชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามภายในรีสอร์ท กิจกรรม Walk rally เดินกินลม ชมวิวไปกับธรรมชาติสองข้างทางพร้อมทั้งสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด รวมถึงมีสนามหญ้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง เล่นฟุตบอล วอลเล่บอล แชร์บอลเป็นหมู่คณะได้อย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ใกล้เคียงอย่างเขื่อนขุนด่านปราการชล ที่ให้คุณได้ออกไปสัมผัสการนั่งเรือชมเขื่อนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม รับรองว่าการมาพักผ่อนของคุณที่นี่จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคุณตลอดไป

Walk Rally

.........เป็นกิจกรรมผสมผสานระหว่างกิจกรรมละลายพฤติกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ เกมการบริหาร การวางแผนและการทำงานโดยทีมวิทยากรชำนาญการด้าน Walk Rally & Team Building พร้อมทีมงานผู้ช่วยวิทยากร และทีมงานบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกทุกท่าน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม Walk Rally

..........ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ เน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้เรียนรู้หลักการ และเงื่อนไขการอยู่ร่วมกันเป็นทีมและมีความสุข โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรม ดังนี้

1. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
2. การสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีม
3. การสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร
4. การรู้จักปรับตัวในการทำงาน และการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุข
5. สร้างความคิดในเชิงบวกกับการทำงานเป็นทีม
6. การเสียสละเพื่อส่วนรวม และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
7. พัฒนาการสื่อสาร สั่งงาน กระจายงาน มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8. เสริมสร้างสุขภาพ สนุกสนาน และผ่อนคลาย

หลักสูตรที่ 6 Growth Mindset

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทำให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ พัฒนาและปรับตัว ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ ทันโลก ทันเหตุการณ์ จึงมีการปรับตัวกันขนานใหญ่ รวมถึงการทำงานในปัจจุบัน มีรูปแบบที่หลากหลาย อีกทั้งการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ทำให้สามารถลดปัญหาหลาย ๆ อย่างที่เกิดจากความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ ทัศคติเชิงลบของบุคลากรอันมีผลกระทบต่องานโดยตรง เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ สามารถสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญมีการสื่อสารและการประสานงานและการบริหารงานภายใต้กรอบความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลย่อมเป็นที่แน่นอนว่าหน่วยงานหรือองค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการตลอดจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสืบต่อไป

ในช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับกรอบความคิด หรือ Mindset มาบ้าง เป็นคำที่นิยมใช้กันมากขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจและพัฒนาตนเองซึ่งอาจหมายถึง ความเชื่อ กระบวนการคิด(Thought Process) หรือ วิธีคิดและทัศนคติของคนแต่ละคน ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมและการตัดสินใจ หากกรอบความคิดดีก็จะส่งผลให้ตัดสินใจได้ดี ชีวิตก็จะดีและก้าวต่อไปอย่างมั่นคงได้

ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้การเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อไปปรับใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิต
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ใช้ในการรับมือกับอุปสรรคในการทำงาน และปรับเปลี่ยนวิธีทำงานได้อย่างเหมาะสม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ได้ และปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

หลักสูตรที่ 7 Power Of Spirit Team

หลักการและเหตุผล

การทำงานเป็นทีมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการนำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพื่อพัฒนาทีมงานให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร บุคลากรต้องมีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและต้องมีจิตใจมุ่งไปทางเดียวกัน รวมถึงบุคลากรต้องมีความต้องการและความเชื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน บุคลากรต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน และพยายามช่วยในส่วนที่คนอื่นขาดเพื่อให้ทีมทำงานสามารถทำงานได้ และต้องรวมพลัง เพื่อความสำเร็จ เพราะการทำงานของสมาชิกแต่ละคนที่ต่างคนต่างทำมีพลังน้อยกว่าที่ทำร่วมกัน บุคลากรต้องสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการทำงานเป็นทีม บุคลากรต้องใจกว้างยอมรับความเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นและทีมงานต้องหาโอกาสพบกันบ่อยๆ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญกับทุกองค์กร เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน โดยการทำงานเป็นทีมมีบทบาทสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสอดประสาน มุ่งสู่การสร้างความประทับใจให้ลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก
 2. เพื่อแก้ปัญหา เรื่องการสื่อสารประสานงานภายในองค์กร และ ลดความผิดพลาดให้กับลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก
 3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดมุมมองการแก้ปัญหา แบบ Positive Thinking มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย

หลักสูตรที่ 8 Team Performance

หลักการและเหตุผล

องค์กรประกอบไปด้วยบุคลากร ที่มีความหลากหลายที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่แตก ต่างกันไปตามลักษณะของงาน ส่วนสำคัญต่อผลสำเร็จในการบริหารงานของหน่วยงานมีปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้การ บริหารงานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น คือ การประสานงานของทีมงาน หรือ การ ทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม เป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ที่ต้องการให้งานนั้นบรรลุ เป้าหมายได้ แต่การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นของทีมงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หาก องค์ประกอบของการทำงาน คือการทำงานเป็นทีมที่ต้องมีการกำหนดเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก และผู้นำ ที่รอบรู้ที่จะนำไปสู่ทิศทาง ที่ถูกต้องและตรงตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน สิ่งที่สำคัญของการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน ทีม เช่น ความไว้เนื้อเชื่อใจ การสื่อสาร ฯลฯ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนประกอบให้เกิดการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
 2. เพื่อตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าภายในและภายนอกให้ตรงจุด
 3. เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ความผูกพัน และสร้างความภักดีภายในทีมงาน
 4. เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่ 9 จิตสำนึกรักองค์กร

หลักการและเหตุผล

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Attitude for success) โดยเฉพาะการมีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ทำ จะเป็นแรง กระตุ้นที่ช่วยดึงศึกยภาพในตัวคุณออกมา ช่วยให้มองเห็นโอกาสมากขึ้น ตีความเหตุการณ์ต่างๆ ในมุมมองของความหวัง และมี ทางออกที่สร้างสรรค์ เอาชนะปัญหาต่างๆ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน จะส่งผลให้พนักงานสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความกระตือรือร้น, มุ่งมั่นในเป้าหมาย และกล้าตัดสินใจในงานของตัวเองมากขึ้น เพราะทัศนคติเชิงบวกที่แท้จริงแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่การคิดดี พูดดี และทำดี เท่านั้น แต่ต้องเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรค และมี ความรู้สึกที่ดีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้ จึงเรียกว่าเป็นคนคิดเชิงบวกอย่างแท้จริง การตระหนักรู้ในตัวเอง และอยากที่จะพัฒนาตัว เอง จึงจะนับว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง ดังนั้น หากทำให้พนักงาน พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และพัฒนาตัวเองตัวเองด้วยตัว ของเขาเองได้แล้ว เขาย่อมเห็นคุณค่าของตัวเอง และนำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุด ซึ่งย่อมส่งผลให้งานที่รับผิด ชอบสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น ทีมนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ของการทำงานในองค์กร เนื่องจากบุคลากรที่จะผลักดันให้งานมีประสิทธิผลที่ดีนั้น ย่อมต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันในทีม ไม่สามารถทำงานเพียงลำพังคนเดียวได้ การทำให้พนักงานเข้าใจ ปัจจัยที่สำคัญ และ องค์ประกอบสำคัญของทีมย่อมทำให้เกิดความรักในองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อต้องการสร้างแรงกระตุ้นแรงจูงใจให้พนักงาน ทำงานอย่างมีเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเสริมสร้างทัศนคติ ในการทำงานให้ดีขึ้น
 2. พัฒนาทัศนคติในการทำงานให้มีความสุขและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
 3. เพื่อสร้างแนวทางในการทำงานเที่ดีให้เกิดขึ้น โดยบุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของตัวเองในการเป็นส่วนหนึ่งของทีมและเกิดความรักความผูกพันธ์ในองค์กร

หลักสูตรที่ 10 ผู้นำนวัตกรรม

หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบันและอนาคตไมว่า่จะอยู่ในสายอาชีพใดก็ตามความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต้องตระหนักถึงการพัฒนา บุคลากรทางด้านความคิด “เชิงสร้างสรรค์” การขยายขอบเขตความคิดไปจากแนวคิดหรือกรอบความคิดเดิมๆที่มีอยู่ในทางสร้างสรรค์คิด ออกนอกกรอบไปสู่สิ่งใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการผสมผสานความคิด การจุดประกาย ความคิดใหม่ๆ กระบวนการใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาและการทำงาน อย่างสร้างสรรค์หลักสูตรนี้จึง ช่วยจุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ในตัวคุณและช่วยพัฒนาเทคนิคด้วยนวัตกรรมในการทำงาน และชีวิต ประจำวัน

วัตถุประสงค์

 1. จุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 2. เรียนรู้เทคนิคการเป็นผู้นำนวัตกรรมและการกำจัดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในความคิดออกไป
 3. ทราบวิธีการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ และนำไปปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้

การทำกิจกรรม Walk Rally ในครั้งนี้ทางวิทยากร คำนึงถึงความปลอดภัยความสนุกสนาน และได้สาระสำคัญ จากการทำกิจกรรม

ภายใต้การควบคุมดูแลของวิทยากรมืออาชีพ และทีมงานบริการที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลที่คาดหวังไว้ จากการทำกิจกรรมภายใต้คำว่า

“ WALK RALLY ที่มีคุณภาพ ย่อมสร้างคุณค่ามหาศาลให้กับองค์กร “

มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมกลุ่ม ค่ายเยาชน กิจกรรม Walk Rally และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

มีบริการผจญภัยกับรถ ATV

และมีบริการล่องเรือชมเขื่อนและน้ำตกต่างๆในเขตอุทยานแหางชาติเขาใหญ่

และอยู่ห่างจากลำธารน้ำตกวังตะไคร้และน้ำตกนางรองเพียง 500 เมตรเท่านั้น